گزیده‌ای از آثار كارل ماركس با ترجمه‌ی محسن حكیمی منتشر می‌شود. حكیمی ترجمه‌ی گزیده‌ای از آثار كارل ماركس - فیلسوف آلمانی - را از زبان انگلیسی در دست ترجمه دارد.

این گزیده به قلم دیوید مك‌للان گردآوری و از سوی انتشارات آكسفورد منتشر شده است.

این مترجم به تازگی نیز كتاب «پساكمونیسم» ریچارد ساكوا را از سوی انتشارات آشیان منتشر كرده است.

حكیمی متولد سال ‌١٣٢٨ در تهران است و از دیگر آثارش به ترجمه‌های «چهار پراگماتیسم»، «شش متفكر اگزیستانسیالیسم»، «هگل جوان» و «فیلسوفان جنگ و صلح» / نشر مركز، «آنتونیو گرامشی» / نشر چشمه، «هیچ‌انگار تمام‌عیار» و «پنجاه متفكر بزرگ معاصر» / نشر خجسته، «فلسفه‌ی فرانسه در قرن بیستم» / نشر ققنوس و «پسامدرنیته» / نشر آشیان، می‌توان اشاره كرد.