نهمین شماره فصلنامه "گلستان هنر" (در تاریخ هنر و معماری ایران زمین) ویژه پائیز ۸۶ با پرونده هنر دوره قاجاریه منتشر شد.

شماره پاییزی فصلنامه "گلستان هنر" با بخش دوم واژه شناسی تاریخ هنر آغاز می شود. نماد و نشانه در تفسیر معماری اسلامی، معماری در دربار سلطان صاحب قران، عرصه ها و نهادهای شهری در تهران عصر مشروطه و بررسی تحول سیمای جنوبی ایوان تخت مرمر بر مبنای عکس های آلبوم خانه کاخ گلستان در ادامه آمده است.

در بخش دیگری از این فصلنامه مطالبی آمده درباره نگاه ایرانی/عکس ایرانی و بررسی زمینه در عکس های دوره قاجار، نقاشان دوره قاجار، جلوه شکل انسان در نقاشی دوره قاجار، نقاشان اروپایی در ایران دوره قاجار، فرمان واگذاری اراضی دارالخلافه ناصری، نقاشی لاکی در عهد قاجار، جستجویی در نام و احوال چند حکاک شیرازی در دوره قاجار، مسجود کبود ایروان، مرور کتاب "فرهنگ و امپریالیسم" و معرفی کتاب "شبیه و آینه" شامل مجموعه عکس های تعزیه ایران در دوره قاجار.

نهمین شماره فصلنامه "گلستان هنر" (در تاریخ هنر و معماری ایران زمین) ویژه پائیز ۸۶ به مدیرمسئولی میرحسین موسوی و سردبیری مهرداد قیومی بیدهندی در ۱۳۲ صفحه به قیمت ۲۵۰۰ تومان در دسترس علاقمندان است.