پروژه بند انحرافی و سامانه انتقال آب به عنوان قسمتی از طرح سد مخزنی و شبكه آبیاری و زهكشی رئیسعلی دلواری مشتمل بر بند انحرافی و سامانه انتقال آب به دشت شبانكاره است.

این سامانه به طول ۲۴ كیلومتر و با دبی انتقال ۱۴‎/۵ مترمكعب در ثانیه به موازات رودخانه شاپور و در ساحل راست آن ساخته خواهد شد.

هدف از اجرای طرح، تأمین آب مورد نیاز جهت شبكه آبیاری دشت شبانكاره به مساحت ۱۱ هزار و ۵۰۰ هكتار و عراضی دشت گور به مساحت حدود ۱۵۰۰ هكتار است.