دادگاه فرجام پاریس روز چهارشنبه حكم صادره علیه روبر فوریسون استاد و محقق فرانسوی را كه در مخالفت با هولوكاست اظهار نظر كرده بود، بار دیگر تایید كرد.

روبر فوریسون در شعبه ۱۱دادگاه پاریس در ۳ اكتبر گذشته به اتهام انكار هولوكاست در مصاحبه با شبكه تلویزیونی سحر به ۷ هزار و ۵۰۰ یورو جریمه نقدی و سه ماه حبس تعلیقی محكوم شده بود كه این رای روز چهارشنبه در شعبه ۱۷ دادگاه فرجام نیز مورد تایید قرار گرفت.

دادگاه فرجام وی در تاریخ ۱۰ خرداد سال جاری در پاریس برگزار شد اما صدور رای به امروز چهارشنبه موكول گردیده بود.

در شكایت علیه فوریسون سه انجمن لیكرا (یهودی)، جنبش علیه نژادپرستی برای دوستی بین ملل همچنین اتحادیه حقوق بشر به عنوان شاكی خصوصی اقامه دعوی كرده بودند.

در دادگاه بدوی فوریسون به پرداخت یك یورو نمادین تحت عنوان خسارت به هر یك از این سه انجمن محكوم شد اما این رقم در دادگاه فرجام به یك هزار یورو افزایش یافت.

فوریسون به دلیل انكار واقعیت قتل عام یهودیان و انكار وجود اتاق های گاز در مصاحبه ای با شبكه سحر ۱ در بهمن ۱۳۸۴ _ در همدستی در اعتراض علیه وجود جنایت علیه بشریت – مقصر شناخته شد و محكوم گردید.

وی پیشتر گفته بود كه حتی یك اتاق گاز هم نزد آلمان ها وجود نداشته است و این كه میلیون ها توریست از آشویتز دیدن می كنند دروغی بیش نیست و برای فریب توریست ها سازماندهی شده است.

از سال ۱۹۹۲ این ششمین بار است كه این استاد پیشین دانشگاه سوربن فرانسه كه مهمترین چهره مخالف هولوكاست در جمع دانشگاهیان فرانسه است، به دلیل بیان نظرات انكارگرایانه در مورد هولوكاست و زیر سؤال بردن اتاق های گاز مورد محاكمه قرار می گیرد و تاكنون چند بار از سوی گروه های تند یهودی نیز مورد تهدید و تعرض قرار گرفته است.

وی بعد از بازگشت از سمیناری در ایران در خصوص بررسی هولوكاست مورد اعتراض بسیار قرار گرفت و ژاك شیراك، رئیس جمهور وقت فرانسه به دلیل سخنرانی وی در نشست تهران خواستار گشودن پرونده قضایی علیه وی شد.