صالح حسینی معتقد است نقدنویسی معیارهایی دارد كه متأسفانه در كشور به آنها توجه چندانی نمی شود.این مترجم با اشاره به نخستین نظریه های نقد شعر كه در بوطیقای ارسطو آمده است به ایسنا می گوید: خوب می دانیم كه چه زمان طولانی از آن نقد گذشته است، اما در كشور ما هنوز كسی درصدد برنیامده كه یك اثر طبقه بندی و خوب تدوین شده در این حوزه ارائه كند. وی یادآور شد: اگر اصول نقد شعر منظم و تدوین شده باشد، براساس آنها كار انجام می شود، اما نظرات در باب نقد شعر در كشور ما طبقه بندی شده نیست و برای همین اكثر نقدها یا كلی گویی است یا به غرض و مرض آلوده است و بیشتر كسانی كه دست به كار نقد شعر می زنند، سلیقه خود را نسبت به شاعر آن اثر وارد كار می كنند. حسینی تأكید می كند اگر كار ما صرف برداشت مان از اثر باشد، نقد نیست.

استاد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز در پایان گفت: نقد و كاركرد آن با توجه به هر مشرب یا نحله خاص فرق می كند. اگر با توجه به نظرات تاریخی باشد، اوضاع و احوال تاریخی زمان را مشخص می كند. اگر اجتماعی باشد، آثار و تبعات اجتماعی را و اگر براساس نظر مثلاً دریدا باشد كه بحث ساختارشكنی را مطرح می كند، باز هم نوع نگاه ما تفاوت می كند. نوع نگرش ما تعیین كننده هدف از نقد شعر است.