مفتی جدید انجمن دینی مسلمانان بلاروس گفت: مسلمانان بلاروس از همزیستی مسالمت آمیز با گروههای دینی و قومی حمایت می کنند تا انواع افراط گرایی و وهابیت فرصت مطرح شدن نداشته باشند. ابوبکر شابانویچ، مفتی جدید انجمن دینی مسلمانان بلاروس در گفتگو با خبرگزاری روسی اینترفکس اظهار داشت: به مدت ۶۰۰ سال، هیچ گونه ای از افراط گرایی به نام دین اسلام با وهابیت در بلاروس وجود نداشت و از این پس نیز وجود نخواهد داشت. اکنون که چنین افرادی به نام اسلام دنیا را متوحش کرده اند، جامعه مسلمانان بلاروس که در صلح کامل زندگی می کند در راستای استمراز صلح دینی و قومی در کشور تلاش می نماید.ابوبکر شابانویچ که به تازگی به عنوان رئیس هیئت مفتیهای انجمن دینی مسلمانان بلاروس انتخاب شده متعهد شد ارزشهای دمکراتیک اسلامی را اشاعه دهد.وی یادآور شد: در ابتدا آموزش دینی به مؤمنان ارائه می دهد و قدم بعدی اتخاذ رویکرد متساهل نسبت به پیروان تمام کیشها و ادیان است.این مفتی بلاروس گفت: گنگره انجمن دینی مسلمانان که هیئت مفتیهای بلاروس را انتخاب کرده است همچنین اسنادی را تصویب کرده است که از استبداد و خودکامگی در رهبری انجمن جلوگیری کند.شابانویچ گرازشهایی را مبنی بر تفرقه میان مسلمانان بلاروس تکذیب کرد و گفت: هیچ تفرقه ای در میان مسلمانان وجود ندارد. ممکن است اختلاف نظرهایی درباره مسائل الهیاتی به وجود آیند اما اینها تفرقه قلمداد نمی شوند.وی همچنین تعداد مسلمانان بلاروس را ۲۸ تا ۳۵ هزار نفر تخمین زد.