قطب‌الدین صادقی: کدام خیابان وضعیتی بهتر از اطراف تئاتر شهر دارد؟

کد N2187587