کشف آنزیم تغییر گروه‌های خونی متفاوت به یک واحد مشترک

خون

همشهری آنلاین: محققان کانادایی راهی برای تبدیل گروه‌های خونی متفاوت به یک واحد مشترک یافتند که در صورت عملی شدن آن مساله تطابق گروه خونی اهداءکننده و گیرنده حل خواهد شد.

  • مجله خون

آن‌ها آنزیمی را کشف کردند که با استفاده از آن گروه‌های خونی مختلف را به یک گروه مشترک تبدیل کرده و قابل انتقال به گروه‌های خونی متفاوت است.

مهم‌ترین سیستم گروه‌بندی خونی در انسان ABO است. افراد با گروه خونی A آنتی‌ژن (پادزا) نوع A و آنتی‌بادی (پادتن) نوع B، افراد با گروه خونی B آنتی‌ژن نوع B و آنتی‌ژن A را در خون خود دارند. افراد با گروه خونی AB هر دو آنتی‌ژن نوع A و B را دارند و خونشان فاقد آنتی‌بادی است. دارندگان گروه خونی O هیچ‌یک از آنتی ژن‌ها ندارند ولی دارای هر دو نوع آنتی‌بادی هستند.

دومین سیستم گروه‌بندی خونی انسان سیستم Rh است. در این سیستم افراد به دو گروه مثبت یعنی دارنده عامل Rh و منفی یعنی فاقد عامل Rh تقسیم می‌شوند.

گروه خونی A می‌تواند از هم‌گروه خود و گروه خونی O، گروه خونی B می‌تواند از هم‌گروه خود و گروه خونی O، گروه خونی AB می‌تواند از تمام گروه‌ها و گروه خونی O تنها می‌تواند از هم‌گروه خود خون دریافت کند. همچنین افراد دارای Rh منفی باید از گروهی که علاوه بر تطابق سیستم ABO دارای Rh منفی است خون بگیرند.