علت تاخیر اکران «متری شیش و نیم» چیست؟

کد N2116179