جزییات عیدی کارگران از یک تا ۱۲ ماه کار

عیدی کارگران,مبلغ عیدی,مبلغ عیدی سال 97,زمان واریز عیدی 98,عیدی کارمندان سال 97,زمان پرداخت عیدی کارمندان,زمان واریز عیدی بازنشستگان 97,جزئیات عیدی,جزئیات عیدی کارگران

حداقل عیدی کارگران با داشتن یک سال سابقه کار ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان است و در صورتی که کارگران حداقل یک ماه کارکرد داشته باشد، ۱۸۵ هزار و ۲۱۱ تومان عیدی دریافت می‌کند.

حداقل عیدی کارگران با داشتن یک سال سابقه کار۲میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان است و در صورتی که کارگران حداقل یک ماه کارکرد داشته باشد، ۱۸۵ هزار و ۲۱۱ تومان عیدی دریافت می‌کند.
بر اساس قانون کار کلیه کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
حداقل و حداکثر عیدی امسال کارگران
حداقل حقوق مصوب سال ۹۷: حدود ۱میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان
حداقل عیدی مصوب سال ۹۷:حدود ۲میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان
حداکثر عیدی مصوب سال ۹۷: حدود ۳میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ تومان
اما در میان جامعه ۱۴میلیونی کارگری بعضی از کارگران هستند که عیدی کامل دریافت نمی کنند.
جزئیات عیدی کارگران به شرح زیراست.
یک ماه کارکر۱۸۵ هزار و ۲۱۱ تومان
دوماه کارکرد۳۷۰هزار و ۴۲۳ تومان
سه ماه کارکرد۵۵۵ هزار و ۶۳۴ تومان
۴ماه کارکرد۷۴۰هزارو ۸۴۶ تومان
۵ماه کارکرد۹۲۶هزار و ۵۷ تومان
۶ماه کارکرد۱میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان
۷ماه کارکرد ۱میلیون و ۲۹۴ هزار و ۶۸۰ تومان
۸ماه  کارکرد۱میلیون و ۴۸۱ تومان و ۶۹۲ تومان
۹ماه کارکرد ۱میلیون و ۶۶۶ هزار و ۹۰۳ تومان
۱۰ ماه کارکرد۱میلیون و ۸۵۲ هزار و ۱۱۵ تومان
۱۱ ماه کارکرد ۲میلیون و ۰۳۷ هزار و ۳۲۶ تومان
۱۲ماه کارکرد ۲میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان
تسنیم
کد N2085680