ماجرای سگ‌های سوخته اهواز چیست؟

سگ‌های سوخته اهواز, ماجرای سگ‌های سوخته اهواز

ماجرای سگ‌های سوخته اهواز که از چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد توسط مدیریت پسماند شهر اهواز پیگیری شد.

فارس: ماجرای سگ‌های سوخته اهواز که از چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد توسط مدیریت پسماند شهر اهواز پیگیری شد.
ماجرای سگ‌های سوخته اهواز چیست؟ ماجرای سگ‌های سوخته اهواز که از چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد توسط مدیریت پسماند شهر اهواز پیگیری شد.
کد N2003166