تصاویر | حمله زنبورهای گاوی به یک خانه در تهران

کد N1979532