مدت رسیدگی به پرونده ها در محاکم خانواده | افزایش درخواست طلاق توافقی

طلاق , طلاق توافقی, دادگاه خانواده, زندانیان مهریه, مهریه, محاکم خانواده

آمارها از افزایش میزان تعداد پرونده های ورودی به محاکم خانواده سراسر کشور خبر می دهند.

آفتاب: به گزارش مهر، پیش از آشفته بازار وضعیت اقتصادی اخیر، آمارها بیانگر ثبت ۱۶۰هزار و ۵۹۲ واقعه ازدواج و همچنین ثبت ۳۹هزار و ۹۶۷واقعه طلاق بود اگر چه ثبت طلاق در این بازه زمانی به کاهش سه درصدی مواجه بود، اما آمار مراجعه به محاکم خانواده از افزایش تعداد مراجعات خبر می دادند. پس از آشفته بازار و نوسانات اقتصادی اخیر که درصد عمده آن ناشی از بی تدبیری های تیم اقتصادی دولت بود، به گفته برخی از مسئولان قضایی میزان دادخواست های مرتبط با مهریه و به تناسب آن محکومان مهریه افزایش یافته و در صورت ادامه این وضعیت، سیر صعودی تعداد زندانیان مهریه ادامه دار خواهد بود.

فارغ از دلایل اقتصادی، آمار کلی دستگاه در خصوص تعداد پرونده های وارده به محاکم خانواده با رشد همراه بوده است به طوری که در سال گذشته، ۵۳۴ هزار و ۳۴۱ پرونده، میزان ورودی پرونده ها به این دادگاه ها بوده است. میزان پرونده های ورودی نسبت به سال ۹۵، بیش از ۴۶هزار پرونده افزایش داشته است اما مانده پرونده ها بیش از ۲هزار پرونده کاسته شده است.

عملکرد دادگاه های خانواده کل کشور

سال موجودیورودیخروجیماندهمیانگین رسیدگی
۹۲۷۲.۹۰۷۴۶۷هزارو ۷۱۶۴۶۱۹۸۳۷۸۶۴۰۶۸روز
۹۳۷۹هزار و۱۸۸۴۶۲هزارو ۷۹۶۴۷۵۰۹۰۶۶۸۹۴۷۱ 
۹۴۷۰هزارو۸۸۴۴۱۷هزار و ۹۹۰۴۷۵۱۱۸۶۷۷۵۶۶۸ 
۹۵۷۳هزارو۱۲۵۴۸۸هزارو ۵۳۲۴۹۹۵۲۹۶۲۱۲۸۶۴ 
۹۶۶۴هزارو۹۱۴۵۳۴هزار و ۳۴۱۵۳۹۳۶۱۵۹۸۹۴۵۹ 

میانگین دو ماهه رسیدگی به پرونده ها در محاکم خانوادگی

علیرغم افزایش میزان مراجعات و پرونده های وارده به محاکم خانواده، زمان رسیدگی به پرونده ها از ۶۴روز به ۵۹ در سال گذشته رسیده است. زمان رسیدگی پرونده فاصله زمانی تاریخ اولین ورودی یک پرونده در یک شعبه با تاریخ مختومه شدن کامل آن پرونده در همان شعبه (تاریخ مختومه شدن آخرین ورودی)است که این عدد در رابطه با دادگاه های خانواده در ۵۹روز در سال گذشته بوده است. برای محاسبه میانگین زمان رسیدگی پرونده ابتدا فهرست پرونده هایی که مختومه شده اند به دست آورده می شود و پس از آن زمان رسیدگی پرونده برای تمامی پرونده های مختومه محاسبه می شود و میانگین زمان ها، به عنوان میانگین زمان رسیدگی محسوب می شود.

طلاق توافقی چهارمین دادخواست قضایی

اگر چه نهادهای مختلفی در رابطه با ازدواج، تنها روی کاغذ ورود کرده و در تقسیم کارهای ملی نام خود را گنجاندند، اما در نهایت هنوز یک برنامه جامع و قابل اجرا آن هم به طور تمام و کمال طراحی نشده است. یکی از مباحث مرتبط با خانواده ورود دستگاه قضایی و همچنین برخی از نهادهای فرهنگی دیگر به موضوع طلاق توافقی بود اما طبق آمار ، طلاق توافقی چهارمین دادخواست قضایی محسوب می شود. به طور کلی نیمی از ۱۵ خواسته قضایی ( بر حسب دادخواست ها) سال گذشته، مربوط به حوزه خانواده بوده است.

موضوع خواستهتعداد در سال ۹۲تعداد در سال ۹۳تعداد در سال ۹۴تعداد در سال ۹۵تعداد در سال ۹۶
طلاق توافقی۱۶۳هزار و ۱۱۰۱۶۴هزار و ۱۶۲۱۶۳هزار و ۷۴۱۱۶۲هزار و ۳۱۳۱۶۸هزار و ۵۹۵
مطالبه مهریه۱۳۶هزار و ۶۱۱۱۳۹هزار و ۲۷۲۱۳۰هزار و ۱۲۳۱۳۰هزار و ۴۹۶۱۲۸هزار و ۲۴۴
الزام به تمکین۷۸هزار و ۵۴۶۷۸هزار و ۹۱۶۸۵هزار و ۱۳۷۸۸هزار و ۲۹۶۹۱هزار و ۷۰
طلاق به درخواست زوجه۷۳هزار . ۴۵۶۹هزار و ۷۴۵۷۱هزار و ۹۲۶۷۱هزار و ۹۰۳۷۴هزار و ۲۴۹
مطالبه اجرت المثل۲۶هزار و ۷۷۵۲۸هزار و ۹۲۵۳۲هزار و ۹۱۳۳۵هزار و ۹۷۳۴۲هزار . ۵۱۷
مطالبه نفقه۸۵هزار و ۴۸۶۸۴هزار و ۷۱۲۸۶هزار و ۱۹۶۳۶هزار و۸۰۶۳۹هزار و ۶۷۰
اعسار از پرداخت مهریه۳۱هزار و ۹۳۰۳۹هزار و ۲۷۸۳۹هزارو ۵۷۲۳۵هزار و ۸۷۳۳۷هزار و ۵۹۵

آمار ها از افزایش ۴هزار دادخواست طلاق توافقی در سال گذشته نسبت به مدت زمانی مشابه سال پیشتر خبر می دهند، همچنین پیش از آشفته بازار اقتصادی تعداد دادخواست های اعسار از پرداخت مهریه افزایش داشت که این آمار در بازه زمانی ۶ ماهه اخیر، افزایش چشمگیری داشته است.


کد N1967333