فیلم | ادعای ترامپ در سازمان ملل که همه را به خنده انداخت

سخنرانی ترامپ در سازمان ملل, مجمع عمومی سازمان ملل, نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک, مشروح سخنرانی ترامپ در سازمان ملل, فیلم سخنرانی ترامپ در سازمان ملل

ترامپ در آغاز سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: "دولت من بیش از هر دولت دیگری در تاریخ آمریکا موفقیت داشته" که با خنده حضار مواجه شد.

ترامپ در آغاز سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: "دولت من بیش از هر دولت دیگری در تاریخ آمریکا موفقیت داشته" که با خنده حضار مواجه شد.

فیلم | ادعای ترامپ در سازمان ملل که همه را به خنده انداختترامپ در آغاز سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: "دولت من بیش از هر دولت دیگری در تاریخ آمریکا موفقیت داشته" که با خنده حضار مواجه شد.
کد N1967057