زمان خداحافظی راموس با رئال مادرید مشخص شد

کد N1925316