چرا در زلزله تهران خیلی‌ها در خانه ماندند؟

کد N1806799