پیدا شدن سازه پایاب قنات در شهر تاریخی تون فردوس خراسان جنوبی

کد N1675177