سروده‌ای تازه از محمد مهدی سیار؛

باز می تابد صدا در دشت: یاری هست؟

فرهنگی

محمد مهدی سیار سروده‌ای تازه در وصف سرور و سالار شهیدان سروده و منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با عاشورای حسینی، محمد مهدی سیار از شاعران معاصر تازه‌ترین سروده‌ خود را وصف امام حسین(ع)  را برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد.

این قطعه شعر که برای نخستین بار  منتشر می‌شود به شرح زیر است:

تکیه بر شمشیر زد، پرسید: یاری هست؟... یاری هست؟

تا مرا یاری کند؟ مردی، سواری هست؟... یاری هست؟

پیش رو یک دشت تنهایی ست...تنهایی ست...تن هایی ست

غرق خون، از نو ولی پرسید: یاری هست؟ یاری هست؟

ناگهان در آن سکوت هلهله آلود، آوایی

پرسشم را پس هنوز امید آری هست؟ یاری هست؟

آری آری، هق هقی... نه... حق حقی آمد رجز واری

طفل را با تیغ و تیر اما چه کاری هست؟... یاری هست؟

این گلو خشک است، مردم! یک سر سوزن مروت، آه

یا کفی از آب، قدر شیرخواری هست؟... یاری هست؟

ناگهان پاسخ رسید، آری...گلو تر میکند تیری!

همدمی اینک برای سوگواری هست؟... یاری هست؟

نیست یارای کلامم، در جهان آیا کلامی هم

در جواب مادر چشم انتظاری هست؟ یاری هست؟

در سکوتی هلهله آلود، می تابد صدا در دشت

باز می‌تابد صدا در دشت: یاری هست؟... یاری هست؟

کد N1520112