هزاران اندونزیایی در روز قدس پایان رژیم آپارتاید صهیونیستی را فریاد زدند

کد N1322978