سران کانادا، آمریکا و مکزیک امروز تشکیل جلسه می دهند

کد N1320387