همزمان با افرایش درخواست ها برای برگزاری همه پرسی مجدد،

هزاران تن از مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در قلب لندن تجمع کردند

کد N1319637