خبرگزاری فرانسه : کارشناسان اقتصادی همچنان نسبت به عملکرد بازارها با تردید نگاه می کنند

کد N1319330