راه‌اندازی ﻣوزه اﻧﻘﻼب در ﻗم نیازمند 1.5 میلیارد ﺗوﻣﺎن اعتبار

استان ها

ﻣﻌﺎون ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗﻢ ﮔﻔﺖ: راه اﻧﺪازی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻮزه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 1.5 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

ﻋﻤﺎر ﮐﺎووﺳﯽ ‌در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه قم، با بیان این که ﻣﻮزه انقلاب اسلامی در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎن‌گذار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و در ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ، از پیشرفت ﺑﯿﺶ از 30 درﺻﺪی ﺳﺎﺧﺖ آن ﺧﺒﺮ داد.

وی ادامه داد: در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮐﺎووﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺸﻒ ﯾﮏ ﻗﻨﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ درﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮزه "اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ" ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻗﻨﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل رﯾﺰش ﮐﺎﻧﺎل‌ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.

ﻣﻌﺎون ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗﻢ درﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮزه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی‌ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﺪود 100 ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ در ﻃﺮح ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮزه، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

کاووسی در پایان ﯾﺎدآور ﺷﺪ: ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ، ﯾﮏ ﻣﻮزه داﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻬﯿﻪ آﺛﺎر ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ در آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.

انتهای پیام

کد N139708