گزارش مهر/

ناآگاهی در کاربرد شیوه درمانی پنج هزار ساله/ رشد بی تناسب "حجامت" در اردبیل