مهر گزارش می دهد؛

قلب پروژه حفاظت از زاگرس مرکزی همچنان نمی زند/ وعده ای که به همراه مدیران تودیع شد