گزارش مهر/

سالمندان اراکی به دنبال کارتی برای کسب "منزلت"/ منزلتی که هنوز خانه‌ای ندارد