آفتاب

«دروغ بي‌فروغ»

«دروغ بي‌فروغ»

از منظر قرآن کریم، عُمر و اعتبار دروغ، کوتاه است و دروغ چون مغاير با سنت الهي و نظام آفرینش است، پايدار و ماندگار نمي‌گردد!

گفتارها و حادثه‌های دروغین ولو آنکه با تبحر و زیرکی ویژه‌ای طراحي و انجام گرفته باشد، اما هميشه در درون و پيرامون آنها، نشانه‌ها و تناقض‌هايي وجود دارد که توسط افراد هوشمند و حقيقت‌ياب، قابل شناسایی، تشخیص و ردیابی است!

در قصه ربودن و سر‌به‌نیست‌کردن جناب یوسف پيامبر، با اينكه ده برادر با هم، هم‌پیمان وهم قسم شده بودند تا سرنوشت او را به پدر وارونه جلوه دهند و بگویند او را گرگ خورده است، حضرت یعقوب از سرِ تیزهوشی و فراستی که داشت به دروغ‌شان پی بُرد و گفت: قضیه، این که شما می‌گویید نیست، نفس‌تان شما را به وسوسه و ابهام انداخته! من شما را مؤاخذه نمی‌کنم و از شما انتقام هم نمی‌گیرم و خشم خود را فرو می‌ دهم و خویشتن‌داری و صبرپیشه می‌کنم(تا حقيقت روشن شود).

آنچه مسلم و قطعی است در آيين حکمرانی دینی و منش و رفتار حکمرانان دین‌مدار، دروغ هماره منفور و ريشه همه فسادها دانسته شده و هیچ نفرتی بدتر از آن نیست، از اینرو مدار تربیت و آموزش در نظامات الهی باید همواره به سوی تبیین زشتی‌هاي دروغ و آثار سوء دروغ و دروغگویی باشد.

خوشبختانه در جامعه جهاني معاصر ما تا حدود زيادي دروغ نكوهيده و ضد ارزش قلمداد مي‌شود از اينرو دشمنان با يافتن سرِ نخ‌هايي، درصدد دروغگو جلوه‌دادن اركان مديريتي انقلاب هستند. بیایید ضمن انجام اقدامات بنيادين فرهنگي بلندمدت در مذمت دروغ و برجسته‌كردن ارزش‌هاي نهفته در راستگويي، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانونی بگذاريد که «نفس دروغ» گفتن موجب سلب صلاحیت کاندیداها گردد!
کد N2248739

وبگردی