بزرگترین تعزیه میدانی کشور در صحرارود استان فارس

کد N2243970