اخبار نشست بازنگری در قانون اساسی

عباسعلی کدخدایی، نشست بازنگری در قانون اساسی، سخنگوی شورای نگهبان

کدخدایی بر استفاده از ظرفیت های قانون اساسی از جمله اصل ۵۹ تاکید کرد

سخنگوی شورای نگهبان در نشست بازنگری در قانون اساسی، گفت: بازنگری امری نشدنی نیست اما ابتدا باید از تمامی ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی از جمله اصل ۵۹( مربوط به همه پرسی) استفاده کنیم و اگر این امر در حل مشکلات کمک نکرد، می‌توان به سراغ اصلاحش رفت.