اخبار محمد‌رضا رضوانی

توسعه روستایی، کارگاه‌‌های تولیدی، محمد‌رضا رضوانی

توسعه روستایی و راه اندازی کارگاه‌ های تولیدی

توسعه روستایی، اساسی‌ترین رکن توسعه هر کشوری است بویژه که کشاورزی محور توسعه است و بخش اعظم این حوزه و حوزه‌های دامداری، دامپروری، گیاهان دارویی و صنایع دستی که مستقیم و غیر مستقیم به تولید و تغذیه مربوط می‌شود در روستاها قرار دارد و نمی‌توان از تأثیر اجتناب ناپذیر آنها غافل بود.