اخبار دکتر روانشناس

مشاوره خانواده،مشاوره پیش از ازدواج، دکتر روانشناس

مشاوره خانواده و انواع خدمات آن

مشاوره خانواده در حقیقت همان کمک طلبیدن از شخص سومی است که همیشه از بدو آفرینش انسان وجود داشته است. کمک گرفتن از شخصی باتجربه و آگاه که خیرخواه اشخاص نیز باشد شاید نسبت به غربیان در میان شرقیان رونق بیشتری داشته باشد؛ اما محدود به زمان و مکان و فرهنگ خاصی نیست.