اخبار دستگیری تروریست ها توسط نیروهای انتظامی در خوزستان