اخبار تپه پری خان

تخریب تپه پری خان در گوغر بافت، تپه پری خان

تخریب تپه پری خان در گوغر بافت

رئیس میراث فرهنگی بافت گفت: افرادی ناشناس با لودر به جان تپه پری خان رستاق افتاده و بخش وسیعی از آن را تخریب و حفاری کرده اند.