اخبار پرواز داخلی

آفتاب تراول،نکاتی از پروازهای خارجی،نکاتی از پروازهای داخلی،سام سیر،پرواز ایمن،پرواز خارجی،پرواز داخلی

35 نکته جالب از هواپیماها و پروازهای خارجی و داخلی

با توجه به تکنولوژی امروزه، شرکت های هواپیمایی مقدار زیادی پول را ذخیره کرده اند. برای مثال، فقط با جایگزین کردن دستورالعمل های پرواز داخلی یا پرواز خارجی با تبلت ها و تلویزیون های کوچک، بیش از یک میلیون دلار در سال صرفه جویی می کنند.