اخبار فشار خون

فشار خون

چرا عدد فشار خون در دو دست متفاوت است؟

برنا نوشت: برای بسیاری از افراد این سوال پیش می آید که چرا عدد فشار خون شان در بازوی راست و چپ متفاوت است؛ حتی اگر فشار خون هر دو بازو به فاصله یک یا دو دقیقه اختلاف از هم گرفته شود.