اخبار تماشاخانه ایرانشهر

نمایش لانچر۵ ،نمایش، تئاتر، تماشاخانه ایرانشهر

لانچر۵ ایرانگرد می‌شود

نمایش لانچر۵ بعد از اجراهای متعدد از ۵ دی‌ماه به تماشاخانه ایرانشهر می‌رود و پس از آن در شهرستان‌ها هم به صحنه خواهد رفت.