اخبار تبعات منفی اقدام آمریکا در خروج از توافق هسته‌ای