اخبار ازدواج در کوره‌پزخانه‌

ازدواج در کوره‌پزخانه‌

گفت وگو با عروس و دامادی که در کوره‌پزخانه‌های جنوب تهران ازدواج کردند

خراسان نوشت: صحبت مراسم ازدواج که می‌شود توی ذهن خیلی از ما کلیشه‌های رایجی شکل می‌گیرد. هر روز زوج های زیادی هستند که در همین فضاها مراسم خودشان را برگزار می‌کنند و به خانه بخت می‌روند اما در همین بین کسانی هم هستند که ایده به خرج می‌دهند و این مراسم را متفاوت برگزار می‌کنند.