آفتاب
آموزش زبانهای خارجی برای مسافران
http://travlang.com/languages
دیگشنری babylon
http://www.babylon.com
آموزگار
http://www.amuzegar.com