> تجارت - اتومبیل‌ها
آفتاب
نمایشگاه اتومبیل در ایرلند
http://www.aaireland.ie
نمایشگاه اتومبیل آلفا رومئو
http://www.alfaromeo.ie