> دانشگاه‌های ایران - استان یزد
آفتاب
دانشگاه یزد
http://www.yazduni.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
http://www.ssu.ac.ir/