آفتاب
دانشگاه بوعلی سینا همدان
http://www.basu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی همدان
http://www.umsha.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
http://www.iauh.ac.ir/