> دانشگاه‌های ایران - استان مازندران
آفتاب
دانشگاه مازندران
http://www.umz.ac.ir/persian
دانشگاه علوم پزشکی بابل
http://www.mubabol.ac.ir