آفتاب
آشنایی باکشور مصر
http://www.egypt.com/
سایت اطلاع رسانی کشور مصر
http://www.egypttoday.com