> کشورها و اطلاعات توریستی - مالاوی
آفتاب
اطلاعاتی درباره کشور مالاوی
http://www.malawi.com/
راهنمای مسافرتی کشور مالاوی
http://www.africaguide.com/country/malawi/
دانشگاه کشور مالاوی
http://www.unima.mw/