آفتاب
سایت خبری کشور ماداگاسکار
http://www.madagascar-tribune.com/
سایت رسمی کشور ماداگاسکار
http://www.madagascar.it/