آفتاب
سایت اطلاع رسانی کشور موزامبیک
http://www.mozambiquenews.com/