> کشورها و اطلاعات توریستی - سودان
آفتاب
اطلاعاتی کلی راجع به کشور سودان
http://www.sudan.net/
سایت اطلاع رسانی کشور سودان
http://www.sunanews.net
معرفی کشور سودان
http://www.allafrica.com/sudan/