> دانشگاه‌های ایران - استان لرستان
آفتاب
دانشگاه لرستان
http://www.lu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
http://www.lums.ac.ir/