> کشورها و اطلاعات توریستی - آفریقای مرکزی
آفتاب
اطلاعات توریستی
http://www.lonelyplanet.com/destinations/ africa/central_african_republic/